We use cookies to ensure that we give you the best website experience. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.

Close

Läkemedel

För behandling av opioidorsakad förstoppning:


Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Indikation: Moventig är avsett för behandling av opioidorsakad förstoppning (OIC, opioid-induced constipation) hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel. För FASS-text, klicka här.

För behandling av genombrottssmärta vid cancer:

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel

Indikation: Behandling av genombrottssmärta hos vuxna patienter som redan behandlas med opioider för långvarig cancersmärta. Genombrottssmärta är ett övergående smärtskov under en i övrigt kontrollerad långvarig smärta. För FASS-text, klicka här.

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel

Indikation: PecFent är avsett för hantering av genombrottssmärta hos vuxna som redan erhåller underhållsbehandling med opioider för kronisk cancersmärta. Genombrottssmärta är ett övergående smärtskov under en i övrigt kontrollerad långvarig smärta. För FASS-text, klicka här.

Motverkar kemoterapiinducerat illamående och kräkningar:

Indikation: Sancuso depotplåster är indikerat för vuxna för förhindrandet av illamående och kräkningar i samband med måttligt eller kraftigt emetogen kemoterapi under en planerad varaktighet på tre till fem på varandra följande dagar där peroral antiemetisk administrering kompliceras av faktorer som gör det svårt för patienten att svälja.
För FASS-text, klicka här.

Testosterongel mot manlig hypogonadism:

(testosteron) Gel 2%

Indikation: Substitutionsbehandling med testosteron mot manlig hypogonadism när testosteronbrist har bekräftats av kliniska symtom och laboratorieanalyser. För FASS-text, klicka här.

Smärtlindring i samband med kronisk analfissur:

rektalsalva med glyceryltrinitrat 0,4%

Indikation: Rectogesic 4 mg/g rektalsalva är avsett för vuxna för att lindra smärta i samband med kronisk analfissur.
För FASS-text, klicka här.

För behandling och förebyggande av illamående och kräkningar i anslutning till anestesi:

Indikation: Behandling och förebyggande av illamående och kräkningar (PONV) i anslutning till anestesi.
Förebyggande av illamående och kräkning som orsakas av morfin och derivat under postoperativ patientstyrd smärtlindring (PCA) hos vuxna.
För FASS-text, klicka här.

Are you sure?